Výsledky práce

Nejdůležitějším výsledkem této bakalářské práce je mobilní aplikace „Aerial survey navigation“. Aplikace byla vyvinuta pro operační systém Android a je dostupná široké veřejnosti ke stažení a instalaci v obchodě Google Play. Instalační soubor, projekt vývojového prostředí Android Studio i programový kód jsou také součástí přiloženého CD (příloha 1).

K dosažení všech cílů práce bylo nejprve potřeba provést analýzu. Autor na základě rešerše literatury a poznatků vedoucího bakalářské práce z praxe a srovnání dostupných řešení analyzoval, jak by měla výsledná aplikace fungovat a jakým způsobem navigace snímkového letu probíhá. V průběhu vývoje mobilní aplikace pak byla tato analýza postupně upravována a doplňována. Autor sestavil seznam požadavků na základní funkčnost výsledné aplikace:

 • Tvorba letu a souvisejících letových os
 • Zobrazení aktuální polohy
 • Zobrazení letové osy
 • Navigace podél letové osy
 • Přepínání letových os
 • Zobrazení navigačních údajů
 • Záznam trasy
 • Zobrazení nápovědy

Při vývoji aplikace autor vybral a použil zákony a rovnice potřebné k výpočtům při navigaci snímkového letu. Jedná se o výpočty vzdáleností a úhlů na zemském povrchu. Vše je počítáno na ortodromě. Země je pro tyto potřeby nahrazena referenční koulí, což pro výpočty relativně krátkých vzdáleností dostačuje. Tyto rovnice byly upraveny a převedeny do programovacího jazyku Java a použity jako metody pro výpočet navigačních údajů a vizualizaci letových os a dalších doplňujících informací. Jejich podrobný popis je uveden v kapitole 5.6 Metody výpočtů. V aplikaci jsou použity v různých obměnách a kombinacích tyto rovnice:

 • Azimut mezi dvěma body
 • Vzdálenost dvou bodů
 • Projekce bodu
 • Nejkratší vzdálenost bodu a přímky

Pro zajištění přesné navigace a kvalitní výsledek snímkového letu autor analyzoval možnosti připojení různých GPS přijímačů použitelných v mobilní aplikaci Android. Jejich podporu zahrnul do výsledné aplikace. Zahrnuty byly tyto tři možnosti:

 • Interní GPS přijímač
 • Bluetooth GPS modul
 • USB GPS modul

Na základě těchto analýz autor přistoupil k samotné tvorbě aplikace „Aerial survey navigation“. Postup vývoje celé aplikace je popsán v kapitole 5 Aplikace Aerial survey navigation. Výsledná aplikace umožňuje provádět tyto činnosti:

 • správa a import letových plánů pro navigaci,
 • zobrazení aktuální polohy a směru k cíli,
 • zobrazení přehledu letových os,
 • zobrazení letové osy,
 • zobrazení doplňujících informací k letové ose:
 • prodloužené osy (tzv. Endless axis),
 • linie maximální přípustné tolerance (tzv. Tolerance lines),
 • křivky k otáčení letadla,
 • navigace podél letových os,
 • ruční a automatické přepínání letových os,
 • změna směru letové osy,
 • zobrazení letových dat a údajů z GPS přijímače k navigaci,
 • záznam trasy,
 • export do *.gpx souboru,
 • grafické měřítko,
 • možnost práce off-line,
 • možnost přizpůsobení vzhledu a funkčnosti aplikace,
 • zobrazení nápovědy a popisu aplikace,
 • možnost připojení různých GPS modulů.

Aplikace byla testována v průběhu tvorby na virtuálním emulátoru s operačním systémem Android. Ověření funkčnosti mapových funkcí proběhlo na zařízení Lenovo TAB-A2 s využitím aplikace GPS Simulator. Testování kompletní aplikace probíhalo na několika zařízeních při navigaci pěšky, na kole, autem a ve vlaku. Ověření použitelnosti v reálném provozu v letadle při snímkovém letu provedl vedoucí bakalářské práce.

V rámci textové části práce byla vytvořena rešerše shrnující starší práce a vědecké publikace věnující se problematice navigace v mobilních aplikacích a leteckému snímkování. V kapitole 4 Vývoj mobilní navigační aplikace autor popisuje informace o vývoji mobilních aplikací a to s důrazem na navigační funkčnost. V kapitole 6 Možnost připojení GPS přijímače popisuje možnosti použití různých GPS zařízení na zařízeních s operačním systémem Android.

Pro prezentační účely byl vytvořen poster formátu A2 ukazující funkčnost a možnosti využití aplikace. Tento poster je přílohou této práce (příloha 2) a v elektronické formě je dostupný z webových stránek o této práci.

Nakonec byla vytvořena prezentace bakalářské práce formou webové stránky. Obsahují stručný popis bakalářské práce, včetně použitých metod, výsledků, odkazu na stažení aplikace a odkazu na stažení textu práce. Tato webová prezentace je dostupná z oficiálních stránek Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého.