Cíle práce

Cílem bakalářské práce je sestavit funkční aplikaci pro leteckou navigaci využitelnou v oblasti leteckého snímkování. Aplikace bude naprogramována pro prostředí Android a bude splňovat základní požadavky potřebné v oblasti fotogrammetrického leteckého snímkování. Mezi základní funkcionalitu patři zejména zobrazení aktuální polohy letadla, vyznačené a přepínatelné letové osy, zobrazení rychlosti, výšky a příčné vzdálenosti od letové osy. Student bude současně řešit propojení GPS zařízení s Android zařízením, ať už pomocí bezdrátových technologií, nebo pomocí pevného kabelového spojení.

Vytvoření mobilní aplikace předchází seznámení se s vývojem mobilních aplikací a nastudování této problematiky, volba platformy a osvojení si potřebných programovacích jazyků. Přesné požadavky na funkčnost aplikace vzejdou z analýzy procesu navigace snímkového letu s přihlédnutím ke zkušenostem vedoucího bakalářské práce z praxe.

V rámci praktické části dojde k vývoji mobilní aplikace s využitím získaných teoretických znalostí, zákonitostí a rovnic. Dále bude následovat její otestování a konečné zveřejnění.

V rámci textové části bude popsán princip navigace fotogrammetrických snímkových letů a princip vývoje mobilní aplikace. Budou představeny použité metody a rovnice potřebné k navigaci podél letových os a postupy výpočtů letových údajů.

K textu bude také připojena anotace v anglickém jazyce. Na závěr bude vytvořena webová stránka, která představí průběh vývoje a výsledky práce.

Bude také vytvořen poster prezentující funkčnost a prostředí aplikace spolu s dosaženými výsledky bakalářské práce.

Hotová mobilní aplikace bude sloužit k navigaci letadla při leteckém fotogrammetrickém snímkování.